Dedicated Server

Dedicated Server

Core 2 Duo
Dual Core 3.x
Xeon 3.xx
Pentium 1403
Xeon E5-2407
Xeon E5-2420

Core 2 DuoCPU Core 2 Duo

RAM 4GB

HDD 250GB SATA 2

IP's 5

3Mbps Monthly Transfer


$90.00USD
/ Monthly

Dual Core 3.xCPU Dual Core 3.x

RAM 16GB

HDD 2TB SATA

IP's 5

3Mbps Monthly Transfer


$120.00USD
/ Monthly

Xeon 3.xxCPU 3.xx Xeon

RAM 2GB

HDD 73GB x2 SCSI

IP's 5

1 Mb Transfer


$90.00USD
/ Monthly

Pentium 14032GB memory
500GB hard drive


$116.00USD
/ Monthly

Xeon E5-24078GB memory
500GB hard drive

$132.00USD
/ Monthly

Xeon E5-242016GB memory
128 GB Solid State hard drive

$160.00USD
/ Monthly